O Zakładzie

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

REFERENCYJNE LABORATORIUM PRĄTKA GRUŹLICY

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

 

Z-ca Kierownika

Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

dr n. biol. MARIUSZ WOREK

Specjalista mikrobiologii medycznej

 

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc – KSW Nr 1 w Rzeszowie w ramach Pracowni Bakteriologii i Pracowni Analityki Laboratoryjnej wykonuje badania pacjentom korzystającym z usług szpitala, a także badania dla osób prywatnych.

 

Struktura zatrudnienia:

 

Stanowisko
Liczba osób
Diagnosta laboratoryjny
7
Starszy technik analityki medycznej
4
Sekretarka medyczna
1
Pomoc laboratoryjna
2

 

Struktura organizacyjna Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PCChP:

 

 • PRACOWNIA BAKTERIOLOGII GRUŹLICY
 • PRACOWNIA BAKTERIOLOGII OGÓLNEJ
 • PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
 • PRACOWNIA ANALITYKI LABORATORYJNEJ  

 

Czas pracy:

  

Dni tygodnia
Godziny pracy
 
Poniedziałek – Niedziela
(cały rok)
 
 
7:25 – 15:00
 
Czas pracy
7:35
 
UWAGA!
Materiały do badań są przyjmowane
od 7:25 do 14:30
 Badania wykonywane w zakładzie:

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA GRUŹLICY I MYKOBAKTERIOZ:

 • Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy płuc, pozapłucnej i mykobakterioz
 • Bakterioskopia i posiew materiałów klinicznych (metodą tradycyjną oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • Wykrywanie DNA M. tuberculosis complex w materiale klinicznym metodą real time PCR
 • Wykrywanie mutacji w genie rpoB - M. tuberculosis związanej z opornością na ryfampicynę metodą real time PCR
 • Oznaczanie wrażliwości na 4 podstawowe leki p/prątkowe: SM, INH, RMP, EMB (metoda konwencjonalna oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • Oznaczanie wrażliwości na PZA (w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • Oznaczanie lekowrażliwości rozszerzonej opornych szczepów M. tuberculosis (metoda tradycyjna)Identyfikacja gatunków prątków MOTT
 • Oznaczanie wrażliwości szczepów MOTT na leki p/p (metodą tradycyjną)
 • Wykrywanie zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną - (QuantiFERON-TB Gold Plus) – test ELISA 

DIAGNOSTYKA W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ:

 • Badania mikrobiologiczne następujących materiałów: materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz, wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu, pochwy itp. – identyfikacja i antybiogram.
 • Identyfikacja gatunku bakterii odpowiedzialnych za zakażenia.
 • Oznaczanie lekowrażliwości (metoda automatyczna, dyfuzyjno - krążkowa, E-testy)
 • Wykrywanie mechanizmów oporności bakterii.
 • Diagnostyka bakterii beztlenowych – identyfikacja i antybiogram.
 • Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego: powierzchni, powietrza.
 • Mikrobiologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji.
 • Badania kału w kierunku toksyn A/B Clostridioides (Clostridium) difficile.
 • Oznaczanie MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.
 • Badania przesiewowe w kierunku CPE.
 • Badania przesiewowe w kierunku MRSA, GBS.

DIAGNOSTYKA MYKOLOGICZNA:

 • Posiewy materiałów klinicznych: materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz, wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu, pochwy, itp.
 • Identyfikacja grzybów drożdżoidalnych – metodą fenotypową i w systemie automatycznym VITEK 2 compact.
 • Identyfikacja grzybów strzępkowych – metodą fenotypową.
 • Oznaczanie in vitro wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne grzybów strzępkowych – metodą E-test (MIC).
 • Oznaczanie in vitro wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne grzybów drożdżoidalnych – VITEK 2 compact, E-test, mikrotest ATB FUNGUS 3.

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA INFEKCJI BAKTERYJNYCH, WIRUSOWYCH I PASOŻYTNICZYCH:

 • Wykrywanie genów karbapenemaz typu: KPC, NDM, VIM, IMP-1, OXA-48 bezpośrednio z materiału pobranego od pacjenta lub z hodowli.
 • Wykrywanie genów – TOKSYNY B, TOKSYNY BINARNEJ oraz SZCZEPÓW HIPEREPIDEMICZNY 027NAP/B1 z materiału klinicznego lub hodowli Clostridioides difficile.
 • Wykrywanie zakażenia Chlamydia trachomatis z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy.
 • Wykrywanie zakażenia Neisseria gonorrhoeae z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy.Wykrywanie zarażenia Trichomonas vaginalis z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy.
 • Wykrywanie materiału genetycznego wirusa grypy A, B.
 • Wykrywanie materiału genetycznego wirusa RSV.
 • Potwierdzanie infekcji wirusem HCV oraz monitorowanie poziomu wiremii genotypu 1.
 • Potwierdzenie infekcji wirusem HIV-1.
 • Wykrywanie genów14 typów wysokiego ryzyka wirusa HPV.
 • Wykrywania genów RNA enterowirusów w PMR
 • Wykrywanie mutacji czynnika II i czynnika V Leiden we krwi obwodowej.

BADANIA WYKONYWANE W PRACOWNI ANALITYKI LABORATORYJNEJ:

 • Badanie ogólne i osad moczu
 • Badanie płynu z opłucnej - badanie ogólne oraz osad
 • Morfologia - rozmaz krwi obwodowej oraz eozynofilia bezwzględna
 • Równowaga kwasowo - zasadowa
 • Elektrolity: sód, potas, chlorki
 • Badana biochemiczne: bilirubina całkowita, ALT, AST, białko całkowite, białko CRP, glukoza, kreatynin, mocznik (surowica)
 • Immunochemia: D-dimer, TSH, Troponina I (TNI)
 • Białka specyficzne oznaczane metodą immunonefelometrii – wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy. Łańcuchy lekkie kappa i lambda w moczu. Beta 2 mikroglobulina w surowicy.
 • Koagulologia: Fibrynogen, czas kaolinowo-kefalinowy, czas protrombinowy (PT), INR,


KZDL – PCCHP uczestniczy w kontrolach wewnątrzlaboratoryjnych organizowanych przez IGiCh w Warszawie w zakresie gruźlicy, POLMICRO w zakresie mikrobiologii klinicznej w Warszawie oraz COBJwDL w Łodzi w zakresie chemii klinicznej, hematologii, koagulologii oraz immunochemii.


Kontakt

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - PCCHP

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
Centrala: (17) 86-11-421 do 427, tel. kom. 787 094 053  
Adres e-mail:

 

   
Kierownik 378
Bakteriologia Ogólna 383
Bakteriologia Gruźlicy 352
Pracownia Analityki Laboratoryjnej 381, 359

Certyfikaty


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie