O Zakładzie

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

REGIONALNE

REFERENCYJNE LABORATORIUM PRĄTKA GRUŹLICY

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

 

Z-ca Kierownika

Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

dr n. biol. MARIUSZ WOREK

 

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie w ramach Pracowni Bakteriologii i Pracowni Analityki Laboratoryjnej wykonuje badania pacjentom korzystającym z usług KSW Nr 1 ponadto dla jednostek, z którymi podpisane są umowy, a także badania dla osób prywatnych – bez zlecenia lekarskiego.

 

Struktura zatrudnienia:

 

Stanowisko
Liczba osób
Diagnosta laboratoryjny
7
Starszy technik analityki medycznej
4
Sekretarka medyczna
1
Pomoc laboratoryjna
2
Suma
14

 

Struktura organizacyjna Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PCChP:

 

 • PRACOWNIA BAKTERIOLOGII GRUŹLICY
 • PRACOWNIA BAKTERIOLOGII OGÓLNEJ
 • PRACOWNIA ANALITYKI LABORATORYJNEJ
 • PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 

Czas pracy:

  

Dni tygodnia
Godziny pracy
 
7 dni, cały rok:
Poniedziałek – Niedziela
 
 
7:25 – 15:00
 
Czas pracy
7:35
 
UWAGA!
Materiały do badań są przyjmowane
od 7:25 do 14:30
 Badania wykonywane w zakładzie:

Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy i mykobakterioz:

 • Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy płuc, pozapłucnej i mykobakterioz
 • Bakterioskopia i posiew materiałów klinicznych (metodą tradycyjną oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • Wykrywanie DNA M. tuberculosis complex w materiale klinicznym oraz mutacji w genie rpoB związanej z opornością na ryfampicynę metodą real time PCR
 • Oznaczanie wrażliwości na 4 podstawowe leki p/prątkowe: SM, INH, RMP, EMB (metoda konwencjonalna oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • Oznaczanie wrażliwości na PZA (w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • Oznaczanie lekowrażliwości rozszerzonej opornych szczepów M. tuberculosis (metoda tradycyjna)
 • Identyfikacja gatunków prątków MOTT
 • Oznaczanie wrażliwości szczepów MOTT na leki p/p (metodą tradycyjną)
 • Wykrywanie zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną - (QuantiFERON-TB Gold Plus) – test ELISA 
   

Diagnostyka w zakresie mikrobiologii medycznej:

 • Badania mikrobiologiczne następujących materiałów: materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz, wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu, pochwy itp. – identyfikacja i antybiogram.
 • Oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów oporności wyizolowanych bakterii (metoda automatyczna, dyfuzyjno - krążkowa, E-test)
 • Diagnostyka bakterii beztlenowych – identyfikacja i antybiogram.
 • Badanie czystości mikrobiologicznej np.: powierzchni, powietrza
 • Mikrobiologiczna kontrola skuteczności procesów sterylizacji
 • Badania kału w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile
 • Badania czystości środowiska szpitalnego
 • Oznaczanie ilościowe poziomu chemokiny CXCL13 w PMR do wykrywania infekcji OUN i oceny efektywności stosowanej terapii (test ELISA).

Diagnostyka mykologiczna:

 • Posiewy materiałów klinicznych: materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz, wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu, pochwy, itp.
 • Identyfikacja grzybów drożdżoidalnych i strzępkowych
 • Oznaczanie wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne grzybów drożdżoidalnych

Diagnostyka molekularna:

 • Wykrywanie genów karbapenemaz typu: KPC, NDM, VIM, IMP-1, OXA-48 bezpośrednio z materiału pobranego od pacjenta lub z hodowli.
 • Wykrywanie genów – toksyny B, toksyny binarnej, szczepów hiperepidemiczny 027NAP/B1 z materiału klinicznego lub hodowli Clostridium difficile.
 • Wykrywanie zakażenia Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy.
 • Wykrywanie zarażenia Trichomonas vaginalis z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy.
 • Wykrywanie wirusa grypy A, B oraz wirusa RSV.
 • Potwierdzanie infekcji wirusem HCV oraz monitorowanie poziomu wiremii genotypu 1.
 • Potwierdzenie infekcji wirusem HIV-1.
 • Wykrywanie genów14 typów wysokiego ryzyka wirusa HPV.
 • Wykrywania genów RNA enterowirusów w PMR.
 • Wykrywanie mutacji czynnika II i czynnika V Leiden we krwi obwodowej.
 • Wykrywanie translokacji chromosomalnej BCR-ABL do monitorowania p210 (b2a2 i b3a2) w limfocytach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową.

Badania wykonywane w Pracowni Analityki Laboratoryjnej:

 • Badanie ogólne i osad moczu
 • Badanie płynu z opłucnej - badanie ogólne oraz osad
 • Morfologia - rozmaz krwi obwodowej oraz eozynofilia bezwzględna
 • Równowaga kwasowo - zasadowa
 • Elektrolity: sód, potas, chlorki
 • Badana biochemiczne: bilirubina całkowita, ALT, AST, białko całkowite, białko CRP, glukoza, kreatynin, mocznik (surowica)
 • Immunochemia: D-dimer, TSH, Troponina I (TNI)
 • Koagulologia: Fibrynogen, czas kaolinowo-kefalinowy, czas protrombinowy (PT), INR
 • Białka specyficzne oznaczane metodą immunonefelometrii: Wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy. Łańcuchy lekkie kappa i lambda w moczu. Beta2 mikroglobulina w surowicy

KZDL – PCCHP uczestniczy w kontrolach zewnętrzlaboratoryjnych organizowanych przez IGiCh w Warszawie w zakresie gruźlicy, POLMICRO w zakresie mikrobiologii klinicznej w Warszawie oraz COBJ w DL w Łodzi w zakresie chemii klinicznej, hematologii, koagulologii oraz immunochemii.


Kontakt

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - PCCHP

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
Centrala: (17) 86-11-421 do 427  
Adres e-mail:

 

   
Kierownik 378
Bakteriologia Ogólna 383
Bakteriologia Gruźlicy 352
Pracownia Analityki Laboratoryjnej 381, 359

Certyfikaty

 

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo