Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę szpitala ftyzjatrycznego na 100 łóżek w obwodzie zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy

W ramach Dużych Projektów Infrastrukturalnych, z dniem 01 stycznia 2019 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie  jako jeden z Beneficjentów rozpoczął realizację projektu pn: Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrażania innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy – Akronim projektu RRTB, w ramach podpisanej Umowy nr  PLBU.03.01.00-UA-0010/17-00

Projekt realizowany jest wspólnie z Departamentem Ochrony Zdrowia Administracji Obwodu Zakarpackiego, który jest Beneficjent Wiodącym Projektu oraz z Regionalnym Medycznym Centrum Klinicznym „Phthisiatry”, które tak jak Szpital jest Partnerem Projektu.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Celu Tematycznego: 3. Bezpieczeństwo, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Umowa Partnerska została podpisana w dn. 29 października 2018 roku w Użgorodzie na Ukrainie.

  • Wartość projektu ogółem: 6 400 000 EU
  • Dofinansowanie ENI wynosi 5 760 000 EU

Głównym wyzwaniem projektu RRTB jest skomplikowana sytuacja epidemiologiczna gruźlicy (TB) w Obwodzie Zakarpackim. Występowanie choroby jest znacznie częstsze niż w krajach sąsiadujących. Istnieje kilka cech wpływających na epidemiologię gruźlicy: lokalizacja (granice z 4 krajami UE), silna migracja, duża liczba osób z grup ryzyka, lokalizacja trudno dostępnych wiosek. Ponadto brak nowoczesnego sprzętu do diagnostyki medycznej skutkują niedostatecznym dostępem do nowoczesnej diagnostyki gruźlicy i ostatecznie niskim stopniem wykrywania pacjentów z gruźlicą. Jednocześnie szpitale gruźlicze nie spełniają odpowiednich standardów, co powoduje rozwój i rozprzestrzenianie się  gruźlicy, w tym tej lekoopornej odmiany.

Głównym celem projektu RRTB jest zmniejszenie ryzyka wystąpienie gruźlicy na obszarach transgranicznych Ukrainy i Polski, poprzez zmniejszenie liczby zachorowań na gruźlicę na obszarze objętym Programem, co zostanie osiągnięte przede wszystkim poprzez budowę szpitala gruźliczego w miejscowości Nyzhnya Apsha (obwód zakarpacki, UA) wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i innowacyjne europejskie podejście do wykrywania, profilaktyki i leczenia gruźlicy. Projekt zwiększy skuteczność wykrywania gruźlicy, poprawi sytuację epidemiologiczną gruźlicy na obszarach przygranicznych oraz polepszy jakość usług medycznych  w dziedzinie gruźlicy.

W projekcie przewidziano również poprawę wyposażenia medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Rezultatem projektu ma być zwiększenie do 5% skuteczności wykrywania gruźlicy metodą mikroskopową w ogólnej sieci medycznej, 1,5-krotne zmniejszenie długoterminowej zapadalności i poprawa sytuacji epidemiologicznej na obszarze przygranicznym. Działania te wpłyną na ostatecznych beneficjentów projektu - 75 000 mieszkańców objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Bliższa współpraca transgraniczna i wymiana doświadczeń między instytucjami medycznymi Ukrainy i Polski doprowadzi do osiągnięcia celów projektu.

Ponadto odbędą się szkolenia personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zapobiegania  i monitorowania gruźlicy.


Wyras - Wykryj Raka Skóry


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Umowa o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-007/18 pn.: "WyRaS - Wykryj Raka Skóry".

 


Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie