Konkurs ofert

  • 2019-07-15

OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) zaprasza:


do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• onkologii klinicznej


Umowa na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta:
od 01.08.2019 do 31.07.2023

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:
17.07.2019 do godz.11.00

w Sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. F. Chopina ul. Szopena 2.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:
17.07.2019 do godz.11.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
17.07.2019 do godz.15.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.rzeszow.pl

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo