Charakterystyka Oddziału

Klinika Hematologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie wszystkich chorób hematologicznych, zwłaszcza chorób rozrostowych układu krwiotwórczego w tym m. in. ostrych białaczek i agresywnych chłoniaków, w ramach programów lekowych NFZ oraz w ramach badań klinicznych, umożliwiających dostęp do nowoczesnych terapii, nierefundowanych przez NFZ. 

W Klinice prowadzone są badania naukowe i podstawowe w zakresie optymalizacji leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego w ramach Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Europejskiej Sieci Białaczkowej (ELN), co sprawia, że terapia jest prowadzona według najnowszych wytycznych i standardów. Zespół czynnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Oferujemy naszym chorym kompleksowe leczenie, z przeszczepieniem szpiku włącznie, aktualnie dzięki ścisłej współpracy z ośrodkami transplantacyjnymi, a wkrótce na miejscu, gdyż Klinika jest aktualnie w trakcie procesu uzyskiwania akredytacji Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie przeszczepień autologicznych i allogenicznych komórek krwiotwórczych oraz akredytacji Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek na funkcjonowanie Banku Komórek Krwiotwórczych. Klinika we współpracy ze specjalistycznymi pracowniami diagnostycznymi zapewnia najwyższy poziom świadczeń diagnostycznych. Pracownia Cytometrii Przepływowej funkcjonuje w obrębie Kliniki od wielu lat, aktualnie uruchomione zostały nowe pracownie Biologii Molekularnej oraz Cytogenetyki i Cytologii. Oprócz działalności diagnostyczno-leczniczej w Klinice Hematologii realizowane są zajęcia dydaktyczne z hematologii, transplantologii klinicznej, chorób wewnętrznych oraz medycyny opartej na dowodach ze studentami kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego IV, V i VI roku. 

W oparciu o działalność Kliniki funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Hematologii, którego celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów z zakresu hematologii, rozwijanie działalności naukowej, a także prezentowanie osiągnięć Koła na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W skład Kliniki Hematologii wchodzą:

Pododdziały:

 • Hematologii Stacjonarnej
 • Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
 • Hematologii Dziennej
Poradnie: 

 • Hematologiczna 
 • Transplantacyjna

Pracownie Diagnostyczne:

 • Cytometrii Przepływowej
 • Biologii Molekularnej
 • Cytogenetyki i Cytologii

Bank Komórek Krwiotwórczych 

Od października 2020 r. Klinika Hematologii funkcjonuje w nowym, supernowoczesnym budynku, w którym stworzone zostały komfortowe warunki logistyczne – przestronne jedno- i dwuosobowe sale chorych z niezależnymi węzłami sanitarnymi, centralne stacje pielęgniarek w bliskiej odległości od sal chorych, śluzy dostępowe i izolatki, nowocześnie wyposażone gabinety diagnostyczne, zabiegowe i sala intensywnego nadzoru hematologicznego oraz ogród zimowy przeznaczony dla kontaktów pacjentów z rodzinami. 

Pododdział Hematologii Stacjonarnej (19 łóżek)

 • 7 sal dwuosobowych
 • 3 izolatki z systemem filtrów HEPA
 • dwustanowiskowa, w pełni wyposażona sala intensywnego nadzoru hematologicznego wraz z wydzielonym pomieszczeniem obserwacyjnym dla personelu 
 • 2-stanowiskowa sala intensywnej opieki medycznej
 • 2 gabinety zabiegowe
 • centralna konsola pielęgniarska

Pododdział Transplantacji Komórek Krwiotwórczych (10 łóżek)

 • 10 jednoosobowych sal z systemem filtrów HEPA
 • gabinet zabiegowy
 • pracownia aferez wyposażona w 4 separatory komórkowe Spectra Optia
 • centralna konsola pielęgniarska

Uruchomienie działalności przeszczepowej jest planowane bezpośrednio po zakończeniu aktualnie trwającego procesu akredytacji. Misją i podstawowym celem Kliniki Hematologii jako ośrodka pobierającego i przeszczepiającego krwiotwórcze komórki macierzyste jest organizacja i prowadzenie działalności w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania preparatów komórkowych pobranych w drodze aferezy z krwi obwodowej oraz ze szpiku, zarówno w ramach działalności własnej jak i z ośrodków zewnętrznych. Polityka jakości jest dla Kliniki Hematologii celem  podstawowym i odzwierciedlającym dążenie do zachowania najwyższych standardów, co jest realizowane poprzez osiąganie celów strategicznych:

 • ulepszanie i poprawianie systemu zapewnienia jakości zgodnie z najnowszymi wytycznymi i legislacją prawną;
 • wdrażanie nowych technologicznie urządzeń do procesów diagnostycznych i produkcyjnych;
 • systematyczne wdrażanie metod obniżających ryzyko związane z leczeniem włącznie z przeszczepianiem komórek macierzystych;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu;
 • rozwój inwestycji związanych z hematologią i transplantologią w ramach Szpitala.

 Pododdział Hematologii Dziennej (8 łóżek)

 • ośmiołóżkowa sala pobytu dziennego z konsolą pielęgniarską
 • gabinet zabiegowy
 • dyżurka lekarska
 • szatnia
Pododdział Hematologii Dziennej prowadzi szeroki zakres leczenia, w tym chemioterapię. Ponadto udzielane są także konsultacje chorych z innych jednostek służby zdrowia. Unikalne w skali kraju jest funkcjonowanie Pododdziału Dziennego w godz. od 07 do 19 oraz przez 7 dni w tygodniu.

Pracownie Diagnostyczne i Bank Komórek Krwiotwórczych
Pracownie Diagnostyczne:
 • Cytometrii Przepływowej
 • Biologii Molekularnej 
 • Cytogenetyki i Cytologii
 • Bank Komórek Krwiotwórczych 
Dostęp do nowoczesnych Pracowni Diagnostycznych na miejscu umożliwia szybką i rzetelną diagnostykę cytomorfologiczną, immunofenotypową, cytogenetyczną i molekularną, niezbędną do wdrożenia optymalnej terapii, określenia rokowania pacjentów i określenia poziomu mierzalnej choroby resztkowej.

Bank komórek krwiotwórczych jest w trakcie akredytacji, umożliwiającej gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dystrybucję preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepiania.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie