Udostępnianie danych

Na podstawie:

  • Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 z 1995 r poz. 439 art. 31), oraz coroczne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 X 1995 roku.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów

Dane zagregowane – uniemożliwiające identyfikacje osób:
Podkarpacki Rejestr Nowotworów udostępnia dane epidemiologiczne, które gromadzi i opracowuje dla potrzeb:

  • organów administracji rządowej i terenowej,
  • placówek świadczących działalność leczniczą, 
  • placówek prowadzących działalność badawczo-naukową, 
  • Narodowego Funduszu Zdrowia, 
  • instytucji promujących walkę z chorobami nowotworowymi, 
  • osób fizycznych.


W celu uzyskania danych zagregowanych należy:

 

-wypełnić wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

 

- dołączyć pismo przewodnie


Druki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie