O Rejestrze

Podkarpacki Rejestr Nowotworów jest jednym z 16 populacyjnych rejestrów nowotworowych w Polsce i funkcjonuje w Podkarpackim Centrum Onkologii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie. Rejestr gromadzi dane o przypadkach zachorowań i zgonów z terenu województwa podkarpackiego obejmującego swoim zasięgiem 25 powiatów w tym 4 grodzkie. Zgromadzone dane przekazywane są corocznie do Krajowego Rejestru Nowotworów i stanowią podstawę do ogólnopolskich opracowań epidemiologicznych. Ponadto zebrane dane służą do opracowywania analiz na poziomie wojewódzkim dając możliwość oceny zachorowalności, umieralności i przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w województwie.

Podkarpacki Rejestr Nowotworów bierze również udział w międzynarodowych programach dotyczących epidemiologii nowotworów na świecie. „Cancer Incidence in Five Continents” oraz „International Incidence of Childhood Cancer”

Do głównych zadań Rejestru należy:

  • bieżące gromadzenie danych o zachorowaniach na nowotwory w określonej populacji oraz ich analiza i interpretacja,
  • określenie potrzeb rozwoju lecznictwa onkologicznego,
  • ocena efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych poprzez analizę przeżyć,
  • wykrywanie i ocena na podstawie badań epidemiologicznych i laboratoryjnych czynników ryzyka nowotworów złośliwych oraz ocena wpływu eliminacji określonych czynników rakotwórczych ze środowiska na poziom zachorowań na nowotwory złośliwe,
  • monitorowanie programów skryningowych

Podstawa prawna

Podstawą prawną działania Rejestru jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia Krajowego rejestru Nowotworów.
Podstawą do zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe jest Ustawa o statystyce publicznej – Dz.U. nr 88 poz.439 z 1995 roku oraz corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej (na rok 2012 Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej ukazało się w Dz.U. nr 173, poz.1030). To rozporządzenie zobowiązuje wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych do comiesięcznego przekazywania do wojewódzkiego rejestru nowotworowego wszystkich przypadków rozpoznania bądź podejrzenia nowotworu złośliwego. Ponadto w 2005 powstał akt prawny, który również uprawomocnia działalność rejestrów nowotworowych: Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (Dz.U.05.143.1200. z dnia 2 sierpnia 2005 r.).

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie