Dział Planowania, Organizacji i Nadzoru

 

Kontakt

 

Dział Planowania Organizacji i Nadzoru
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
budynek „J”, pok. nr 19, 25
tel.: 17 86 66 085
fax: 17 86 66 021
e-mail:  wsspon@wp.pl


Kierownik

 • mgr Agata Rojek, tel. 17 86 66 007,
  e-mail: arp@szpital.rzeszow.pl

Pracownicy

 • Zastępca Kierownika - mgr Magdalena Szubart, tel. 17 86 66 084,
  e-mail: m.szubart@szpital.rzeszow.pl
 • Specjalista ds. jakości usług medycznych - mgr Oskar Fąfara, tel. 17 86 66 086,
  e-mail: o.fafara@szpital.rzeszow.pl
 • Specjalista - mgr Agata Kielar,  tel. 17 86 66 054,
  e-mail: a.kielar@szpital.rzeszow.pl
 • Specjalista informatyk - mgr inż. Ewa Świder, tel. 17 86 66 627.,
  e-mail: e.swider@szpital.rzeszow.pl
 • Referent - mgr Barbara Dworak, tel. 17 86 66 085,
  e-mail: b.dworak@szpital.rzeszow.pl


Informacje o Dziale

Do zadań Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru należy:

 • opracowywanie projektów zmian struktury organizacyjnej oraz ostateczne opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych, ich ewidencjonowanie i rozprowadzanie,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji jednostki,
 • sporządzanie oraz ewidencja umów zawieranych przez Szpital z podmiotami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad sprawami administracyjnymi wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego,
 • opracowywanie i prowadzenie spraw związanych z podmiotowością Szpitala oraz innych związanych z jego organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawne
 • sporządzanie zarządzeń Dyrektora we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 • rejestracja, kontrola i realizacja zarządzeń resortowych, Marszałka Sejmiku Województwa Podkarpackiego, rady Społecznej przy szpitalu i Dyrektora Szpitala.
 • opracowywanie i przygotowywanie materiałów dla Rady Społecznej Szpitala
 • udział w opracowywaniu: statutu, regulaminów, poleceń wewnętrznych, struktury organizacyjnej Zakładu,
 • przeprowadzanie procedur postępowań konkursowych i przetargowych, z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i składanie ofert na świadczenia zdrowotne do NFZ realizowane przez Szpital,
 • analiza cennika świadczeń i jego aktualizacja,
 • prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych oraz sporządzanie odpowiedzi na wykonane zalecenia pokontrolne,
 • prowadzenie dokumentacji skarg i wniosków oraz odpowiedniej korespondencji związanej z wyjaśnianiem,
 • prowadzenie różnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności Zakładu,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z pobytem chorego w szpitalu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych informacji dotyczących działalności oddziałów i innych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji rozliczeniowej z realizacji kontraktów z NFZ,
 • prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu udzielania i rozliczania świadczeń medycznych
 • rozliczanie wykonania świadczeń zdrowotnych przez poszczególne komórki usługowe Szpitala.
 • prowadzenie postępowań dotyczących skarg Pacjentów
 • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i zestawień z realizacji świadczeń w zakresie zawartych umów,
 • stała współpraca z oddziałami szpitalnymi i poradniami w zakresie prawidłowej ewidencji świadczeń w aplikacji rozliczeniowej,
 • zbieranie, opracowywanie oraz analizowanie materiałów statystycznych z zakresu działalności Szpitala,
 • kontrola i nadzór nad prowadzeniem ewidencji Pacjentów hospitalizowanych w oparciu o program komputerowy,
 • gromadzenie i wydawanie dokumentacji dotyczącej chorych,
 • prowadzenie Archiwum, w tym: przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej, prowadzenie ewidencji posiadanej dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • udostępnianie dokumentacji medycznej dla Pacjentów oraz podmiotów zewnętrznych poprzez sporządzanie kopii i odpisów,
 • sporządzanie wskaźników i opracowań statystycznych z zakresu działalności Szpitala,
 • rejestracja urodzeń i zgonów,
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowego wypełniania kart statystycznych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z pobytem chorego w szpitalu, a w szczególności: księgi głównej przyjęć i wypisów, korespondencji dotyczącej pobytu chorego w szpitalu (np. wystawianie zaświadczeń o pobycie, wykonywanie odpisów i kserokopii dokumentacji medycznej), prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej związanej z wypisem Pacjenta z oddziału
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie